نامه سرگشاده صادرکنندگان غیر نفتی به ریاست محترم جمهوری

صادرکنندگان غیر نفتی به ریاست محترم جمهوری در نامه ای سرگشاده از دستورالعمل پیمان سپاری ازری صادراتی انتقاد کردند .

متن کامل نامه کلیک کنید .

  نظرات