پخش مویرگی محصولات درب فروشگاه ها

ارائه محصولات درب فروشگاه ها در سطح شهر شیراز در حال انجام می باشد که در برنامه ریزی های بعدی به شهرستان های حومه ، و دیگر شهرستان های استان نیز خدمات فروش ارائه خواهد شد.

  نظرات